گوشه اي از واكنش تماشاچيان در جلسه زیسته زنان توانمند همراه با نمایش فیلم " ملی و راه های نرفته اش " با حضور خانم ها فاطمه راکعی، شکوه السادات حسینی و اقاي محمد نجاری 21 آبان 96 در پژوهشكده علوم انسانيثبت دیدگاه شما