پس لرزه ها همچنان ادامه داره. با توجه به شدت آسيب، توزيع اقلام موردنياز بايد سريعتر انجام بگيره. به نظر مياد امروز سريعتر درحال انجامه.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران