فریبا نادری راههاي بهتر و ايمن تري هم جز مسكنِ مهر برأي كنترلِ جمعيت وجود داشت... كاش قيمتِ جونِ هموطنم اينقدر بي ارزش و ارزان نبود إز نگاهتون ك با پس لرزه اي عزيزانش اواره شوند. حيففف😞🙏🏻 اين دنيا ك نشد، اون دنيا جوابها بايد بدهند خيلي ها class=
راههاي بهتر و ايمن تري هم جز مسكنِ مهر برأي كنترلِ جمعيت وجود داشت... كاش قيمتِ جونِ هموطنم اينقدر بي ارزش و ارزان نبود إز نگاهتون ك با پس لرزه اي عزيزانش اواره شوند. حيففف😞🙏🏻 اين دنيا ك نشد، اون دنيا جوابها بايد بدهند خيلي هاثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران