مهدی ماهانی جاى تأسف داره...
بعضى از مردم كشورم چه  إمرار و معاشِ  حلالى دارن!
نُون تو خون هموطن خودشون مى زنن بعد سره سفره خانوادشون مى زارن، خيلى دمتون گرم!
چطورى دلتون مى آد!!!
چطورى دلت امد كارت پرواز رو با اين شكل ستمگرى به دست لرزان شخصى بدى كه مى خواد بره عزيزش رو از زير آوار بكشه بيرون يا زبونم لال بخواد بره بدرقه عزيزش به ديار باقى
چطورى!؟
به جاى اينكه بهشون دلدارى بدى، نونت رو تو خون اون بنده خدا مى زنى...
كجا داريم مى ريم...
آقا لطفا از داعش متنفر نشو ، برو جلو آينه به خودت نگاه كن
آقا لطفا شبهاى احيا قرآن سر نگير و طلب مغفرت نكن
آقا.... اميدوارم توليد مثل نكنى كه ژن شما به يه نسل ديگه منتقل نشه...!!! class=
جاى تأسف داره... بعضى از مردم كشورم چه إمرار و معاشِ حلالى دارن! نُون تو خون هموطن خودشون مى زنن بعد سره سفره خانوادشون مى زارن، خيلى دمتون گرم! چطورى دلتون مى آد!!! چطورى دلت امد كارت پرواز رو با اين شكل ستمگرى به دست لرزان شخصى بدى كه مى خواد بره عزيزش رو از زير آوار بكشه بيرون يا زبونم لال بخواد بره بدرقه عزيزش به ديار باقى چطورى!؟ به جاى اينكه بهشون دلدارى بدى، نونت رو تو خون اون بنده خدا مى زنى... كجا داريم مى ريم... آقا لطفا از داعش متنفر نشو ، برو جلو آينه به خودت نگاه كن آقا لطفا شبهاى احيا قرآن سر نگير و طلب مغفرت نكن آقا.... اميدوارم توليد مثل نكنى كه ژن شما به يه نسل ديگه منتقل نشه...!!!ثبت دیدگاه شما