المیرا شریفی مقدم 🖤
#كرمانشاه 
تسليت به هموطنان غم ديده. 
خدا صبر بده.
حفظ آرامش و درك موقعيت در شرايط بحران وظيفه همه ماست. #ماباهميم class=
🖤 #كرمانشاه تسليت به هموطنان غم ديده. خدا صبر بده. حفظ آرامش و درك موقعيت در شرايط بحران وظيفه همه ماست. #ماباهميمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران