كانون اصلي #زلزله غرب ايران، ازگله نزديك سرپل ذهاب در استان #كرمانشاه بوده.ثبت دیدگاه شما