داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang " سی بیل "
امان از دست این" محمود دهقانی "
گریمور خلاق و بامعرفت😂😂
یادش بخیر ؛ چه روزای قشنگی بود 
بیکار که میشدیم تست گریم میزدیم..
پی نوشت :
عکس قدیمی است
#داریوش_فرضیایی#سیبیل#عموپورنگ class=
#dariushfarziaee#amoopoorang " سی بیل " امان از دست این" محمود دهقانی " گریمور خلاق و بامعرفت😂😂 یادش بخیر ؛ چه روزای قشنگی بود بیکار که میشدیم تست گریم میزدیم.. پی نوشت : عکس قدیمی است #داریوش_فرضیایی#سیبیل#عموپورنگثبت دیدگاه شما