فریبا نادری چه خوب ك هر سال در اواسطِ پاييز ميلادِ رفيقي رو جشن ميگيريم ك رفاقتش بوي نابِ خالصي ميده. مژده جانانم إز اينكه ميونِ ترافيكِ و دود و الودگيِ ادمهاي عجيبِ پايتخت، ياري ب مانندِ تو دارم به خودم ميبالم. ميلادت هم براي خودت وهم براي همه كسايي ك ميشناسنت مباركا باشه بندهِ درجه يكِ خدا❤️❤️ @mozhdeh_lavasani class=
چه خوب ك هر سال در اواسطِ پاييز ميلادِ رفيقي رو جشن ميگيريم ك رفاقتش بوي نابِ خالصي ميده. مژده جانانم إز اينكه ميونِ ترافيكِ و دود و الودگيِ ادمهاي عجيبِ پايتخت، ياري ب مانندِ تو دارم به خودم ميبالم. ميلادت هم براي خودت وهم براي همه كسايي ك ميشناسنت مباركا باشه بندهِ درجه يكِ خدا❤️❤️ @mozhdeh_lavasaniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران