تهمینه میلانی وقتى زنى روزنامه می خواند 
آن هم صفحه سياست؛
آن جامعه خوشبخت است ..!
کارل پوپر class=
وقتى زنى روزنامه می خواند آن هم صفحه سياست؛ آن جامعه خوشبخت است ..! کارل پوپرثبت دیدگاه شما