آخر هفته در كنارِ شما و با شما در رستورانِ دلي جان. 🌈💖🌹 @delijaan_restaurant @delijaan_restaurant خيابان فياضي( فرشته) خيابان شبديز. نبش افشار. پلاك ١٥💖ثبت دیدگاه شما