داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
آدم‌های بزرگ، 
برای موفقیت دیگران تلاش می‌کنند؛ 
آدم‌های عادی، 
موفقیت دیگران رو تماشا می‌کنند؛

آدم‌های کوچیک، 
با حرف زدن پشت سر آدم‌های موفق، 
بهشون حسودی می‌کنند...!! class=
#dariushfarziaee#amoopoorang آدم‌های بزرگ، برای موفقیت دیگران تلاش می‌کنند؛ آدم‌های عادی، موفقیت دیگران رو تماشا می‌کنند؛ آدم‌های کوچیک، با حرف زدن پشت سر آدم‌های موفق، بهشون حسودی می‌کنند...!!ثبت دیدگاه شما