داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 🗣Never show 
your weakness to the world because world is intrested to play with it❤  ضعف هایت را به دنیا نشان نده چون دنیابرای به بازی گرفتن 
بسیارعلاقه مند است..... class=
#dariushfarziaee#amoopoorang 🗣Never show your weakness to the world because world is intrested to play with it❤ ضعف هایت را به دنیا نشان نده چون دنیابرای به بازی گرفتن بسیارعلاقه مند است.....ثبت دیدگاه شما