تهمینه میلانی و سالها بعد ما اين كودكان آسيب ديده را بعنوان اراذل و اوباش تنبيه مي كنيم و به گردنشان آفتابه مي اندازيم و دور شهر براي عبرت ديگران مي چرخانيم . 
يعني بعبارتي به لگد خورده هاي جامعه باز هم لگد مي زنيم . class=
و سالها بعد ما اين كودكان آسيب ديده را بعنوان اراذل و اوباش تنبيه مي كنيم و به گردنشان آفتابه مي اندازيم و دور شهر براي عبرت ديگران مي چرخانيم . يعني بعبارتي به لگد خورده هاي جامعه باز هم لگد مي زنيم .ثبت دیدگاه شما