تهمینه میلانی ‌ تهران.....نام شهری است که پرنده ندارد
و شهری که پرنده ندارد..." ترانه" ندارد
تنها راهکاری که  کودک درونم پیشنهاد می دهد این است.
کاری کنیم که پرنده ها...برگردند
گل بکاریم.فضای سبز خلق کنیم.
درختها را نکنیم.
کاری کنیم که گروهی از تهران کوچ کنند
در میادین بجای مجسمه...آبنما بسازیم.
اجازه بدهیم جای جای کوچه ها و خیابانها، جوانان ساز بزنند.
اگر به رجعت پرنده ها فکر کنیم.
اگر کاری کنیم که شهر، از آواز پرنده ها و نغمه های سازها کوک شود.
تهران...."ترانه تهران" خواهد شد.
راهکاری است ساده که انسانهایی که پیچیده شدند نمی فهمندش.
اگر همان انسانهای پیچیده ..آواز پرنده ها را بشنوند.
ساده می شوند .
و از یک واقعیت تلخ شروع می کنند به چاره گری.
از یک نکته ساده که به چشم نمی آید ولی  بسیار مهم است 
تهران پرنده ندارد. class=
‌ تهران.....نام شهری است که پرنده ندارد و شهری که پرنده ندارد..." ترانه" ندارد تنها راهکاری که کودک درونم پیشنهاد می دهد این است. کاری کنیم که پرنده ها...برگردند گل بکاریم.فضای سبز خلق کنیم. درختها را نکنیم. کاری کنیم که گروهی از تهران کوچ کنند در میادین بجای مجسمه...آبنما بسازیم. اجازه بدهیم جای جای کوچه ها و خیابانها، جوانان ساز بزنند. اگر به رجعت پرنده ها فکر کنیم. اگر کاری کنیم که شهر، از آواز پرنده ها و نغمه های سازها کوک شود. تهران...."ترانه تهران" خواهد شد. راهکاری است ساده که انسانهایی که پیچیده شدند نمی فهمندش. اگر همان انسانهای پیچیده ..آواز پرنده ها را بشنوند. ساده می شوند . و از یک واقعیت تلخ شروع می کنند به چاره گری. از یک نکته ساده که به چشم نمی آید ولی بسیار مهم است تهران پرنده ندارد.ثبت دیدگاه شما