هانیه توسلی ده سال براى ساختش زمان گذاشته اند.رويا.عشق.ستاره.دريا.زمين.خاك.
شاخه.درخت.ماهى.زمين.زندگى.
تنهايى.اندوه.عشق عشق عشق
موسيقى اش شگفت انگيز است.تصاوير اعجاب انگيز است.طبيعت ناب كه من را فقط به ياد جادوى هرمز و هنگام انداخت.اين فيلم يك اثر فوق العاده است در ستايش طبيعت و عشق.بدون كلام.
انگار سازنده اش به عمق تنهايى ما پى برده باشد و آن را نقاشى كرده باشد در تصويرى ازلى ابدى از عشق.و وقتى من با خود درونم اينقدر بى پروا روبرو شدم تمام وجودم شعف بود و غم و حسرت. class=
ده سال براى ساختش زمان گذاشته اند.رويا.عشق.ستاره.دريا.زمين.خاك. شاخه.درخت.ماهى.زمين.زندگى. تنهايى.اندوه.عشق عشق عشق موسيقى اش شگفت انگيز است.تصاوير اعجاب انگيز است.طبيعت ناب كه من را فقط به ياد جادوى هرمز و هنگام انداخت.اين فيلم يك اثر فوق العاده است در ستايش طبيعت و عشق.بدون كلام. انگار سازنده اش به عمق تنهايى ما پى برده باشد و آن را نقاشى كرده باشد در تصويرى ازلى ابدى از عشق.و وقتى من با خود درونم اينقدر بى پروا روبرو شدم تمام وجودم شعف بود و غم و حسرت.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران