فاطمه معتمدآریا نه ميشود فرياد زد  نه ميشود گريست نه ميشود به دريا و زمين و زمان ناسزا گفت نه ميشود اتش دوباره درون را خاموش كرد همچو ققنوس دور خودمان و روزگار نا مهربان ميچرخيم و ارزوهايمان را مرور ميكنيم class=
نه ميشود فرياد زد نه ميشود گريست نه ميشود به دريا و زمين و زمان ناسزا گفت نه ميشود اتش دوباره درون را خاموش كرد همچو ققنوس دور خودمان و روزگار نا مهربان ميچرخيم و ارزوهايمان را مرور ميكنيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران