کورش سلیمانی 🎭
موقت! اين ها پوسترهاىِ جشنواره ى سى و ششم تئاتر فجر است كه پشت سر دبير محترم جشنواره در جلسه ى مطبوعاتى شان قرار گرفته است ... چند سوال: ا) چه اثرى از جشنواره و مهمتر از آن، چه اثرى از "تئاتر" در اين پوسترها ديده مى شود؟ ٢) اگر نوشته ها را از پوستر حذف كنيم آيا احتمال دارد كسى بتواند حدس بزند اين پوسترها اتفاقى تئاترى مثل جشنواره اى بين المللى را دارند آگهى رسانى مى كنند؟ ٣) آيا ما طراحان پوسترِ كاربلدى كه بهتر از اين ها تئاتر را و يك گردهمايى مهم تئاترى را بشناسند كم داريم؟ ٤) دبير محترم فرموده اند اين پوسترها المان نقاب را تداعى مى كنند، آيا واقعا چنين است؟؟ ٥) چرا عده اى از همكاران منتقد و مدعى وقتى به مسندى مى نشينند چنان تماميت خواه مى شوند كه حتى در كوچكترين بخش ها نيز حاضر نيستند از متخصصان ديگر يارى بطلبند و مصرانه بر داشته هاى گاه كم توانِ حلقه ى محفلىِ خود پافشارى مى كنند؟ ٦) گرافيست محترم هم ( كه البته به نظر و حق انتخاب شان تا حدّى كه مخاطب هم از اثر ايشان بتواند برداشتى درست داشته باشد، احترام مى گذارم) اشاره كرده اند (نقل به مضمون) از آنجاييكه شعار جشنواره گفتمان اهالى تئاتر است و گفتگوها اين روزها در فضاى مجازى شكل مى گيرد از ايموجى ها بهره جستم و اين گونه طراحى كردم ، برادر عزيز خودتان يكبار به اين دليل بيانديشيد، واقعا اين دليل درست است؟ ... به اميد فرداى بهتر براى تئاتر ايران

_______________________
اين مطلب پيش از آوارِ غم امروز نگاشته شد و مردد بودم براى به اشتراك گذاشتن اش بعد از خبر شوم نفتكش سانچى ... اما نهايتا دلايل انتشارش  را بيشتر از عدم انتشارش يافتم class=
🎭 موقت! اين ها پوسترهاىِ جشنواره ى سى و ششم تئاتر فجر است كه پشت سر دبير محترم جشنواره در جلسه ى مطبوعاتى شان قرار گرفته است ... چند سوال: ا) چه اثرى از جشنواره و مهمتر از آن، چه اثرى از "تئاتر" در اين پوسترها ديده مى شود؟ ٢) اگر نوشته ها را از پوستر حذف كنيم آيا احتمال دارد كسى بتواند حدس بزند اين پوسترها اتفاقى تئاترى مثل جشنواره اى بين المللى را دارند آگهى رسانى مى كنند؟ ٣) آيا ما طراحان پوسترِ كاربلدى كه بهتر از اين ها تئاتر را و يك گردهمايى مهم تئاترى را بشناسند كم داريم؟ ٤) دبير محترم فرموده اند اين پوسترها المان نقاب را تداعى مى كنند، آيا واقعا چنين است؟؟ ٥) چرا عده اى از همكاران منتقد و مدعى وقتى به مسندى مى نشينند چنان تماميت خواه مى شوند كه حتى در كوچكترين بخش ها نيز حاضر نيستند از متخصصان ديگر يارى بطلبند و مصرانه بر داشته هاى گاه كم توانِ حلقه ى محفلىِ خود پافشارى مى كنند؟ ٦) گرافيست محترم هم ( كه البته به نظر و حق انتخاب شان تا حدّى كه مخاطب هم از اثر ايشان بتواند برداشتى درست داشته باشد، احترام مى گذارم) اشاره كرده اند (نقل به مضمون) از آنجاييكه شعار جشنواره گفتمان اهالى تئاتر است و گفتگوها اين روزها در فضاى مجازى شكل مى گيرد از ايموجى ها بهره جستم و اين گونه طراحى كردم ، برادر عزيز خودتان يكبار به اين دليل بيانديشيد، واقعا اين دليل درست است؟ ... به اميد فرداى بهتر براى تئاتر ايران _______________________ اين مطلب پيش از آوارِ غم امروز نگاشته شد و مردد بودم براى به اشتراك گذاشتن اش بعد از خبر شوم نفتكش سانچى ... اما نهايتا دلايل انتشارش را بيشتر از عدم انتشارش يافتمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران