هانیه توسلی از گذاشتن اين پست شرمنده ام.دردناك است و اينكه كارى از ما برنمى آيد.گذاشتن تسليت اينجا قلبم را آتش مى زند چون فايده اى ندارد و دردى را دوا نخواهد كرد.كاش جان انسان ها ارزش بيشترى داشت براى كسانى كه مى توانستند در روزهاى اول كارى كنند.خدا به داد خانوادهاشان برسد.🖤🖤🖤🖤🖤 class=
از گذاشتن اين پست شرمنده ام.دردناك است و اينكه كارى از ما برنمى آيد.گذاشتن تسليت اينجا قلبم را آتش مى زند چون فايده اى ندارد و دردى را دوا نخواهد كرد.كاش جان انسان ها ارزش بيشترى داشت براى كسانى كه مى توانستند در روزهاى اول كارى كنند.خدا به داد خانوادهاشان برسد.🖤🖤🖤🖤🖤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران