فریبا نادری روزهاي سخت و تلخي بود أين مدت. مامانِ نازنينم روي تخت سي سي يو بود وتنها چيزي ك بعد إز خدا بهم ارامش ميداد كادر حرفه اي بخشِ سي سي يو بيمارستان محبِ مهر بود ك نه تنها با من بلكه با همه همراهانِ نگرانِ أين بخش و بيماران در نهايت احترام و أرامش و لبخند جوابگو بودن. أين اقا هم ك در عكس ميبينين يكي  أزكمكها بودن ك اي كاش توي هر بيمارستان إز اين دست إفراد ك مثل فرشته ميمونن فقط ١٠ تا دونه بودن.💚 پ. ن: ممنون آقاي محمود نيا ، خانم پيروز. شيرين. خانم عليپور. خانم دكتر بياتي. دكتر إميدي و همه و همه كادر بخش سي سي يو ١ بيمارستانِ محبِ مهر.  خدا رو شكر ك مامان با سلامتي مرخص شدن❤️❤️#بيمارستان_محب_مهر #پرستار #مادر class=
روزهاي سخت و تلخي بود أين مدت. مامانِ نازنينم روي تخت سي سي يو بود وتنها چيزي ك بعد إز خدا بهم ارامش ميداد كادر حرفه اي بخشِ سي سي يو بيمارستان محبِ مهر بود ك نه تنها با من بلكه با همه همراهانِ نگرانِ أين بخش و بيماران در نهايت احترام و أرامش و لبخند جوابگو بودن. أين اقا هم ك در عكس ميبينين يكي أزكمكها بودن ك اي كاش توي هر بيمارستان إز اين دست إفراد ك مثل فرشته ميمونن فقط ١٠ تا دونه بودن.💚 پ. ن: ممنون آقاي محمود نيا ، خانم پيروز. شيرين. خانم عليپور. خانم دكتر بياتي. دكتر إميدي و همه و همه كادر بخش سي سي يو ١ بيمارستانِ محبِ مهر. خدا رو شكر ك مامان با سلامتي مرخص شدن❤️❤️#بيمارستان_محب_مهر #پرستار #مادرثبت دیدگاه شما