داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang  کاش با هم بودنهایمان
را قدر بدانیم؛

به خدا قسم
نبودنها
همین نزدیکیهاست ....‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ class=
#dariushfarziaee#amoopoorang کاش با هم بودنهایمان را قدر بدانیم؛ به خدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست ....‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ثبت دیدگاه شما