فریبا نادری دوست و رفيقِ خوب هديه است ك به انتخابِ خودمون ب خودمون ميديم. پرستو جانِ صالحي إز اون هديه هاي زيبا و خاص و هميشگي است. يارو رفيق ميلادت مبارك @parastoosalehi56 #فريبا_نادري #بازيگر #پرستو_صالحی #رفيق ❤️💖 class=
دوست و رفيقِ خوب هديه است ك به انتخابِ خودمون ب خودمون ميديم. پرستو جانِ صالحي إز اون هديه هاي زيبا و خاص و هميشگي است. يارو رفيق ميلادت مبارك @parastoosalehi56 #فريبا_نادري #بازيگر #پرستو_صالحی #رفيق ❤️💖ثبت دیدگاه شما