تهمینه میلانی پدیده‌ی نادر «رنگین‌کمان چهارتایی» که از دو رنگین‌کمان دوتایی و بر اثر بازتاب نور بر سطح آب بوجود می‌آید. 
تصویر: جزیره‌ای در هلند  بانگِ خرَد و دانش class=
پدیده‌ی نادر «رنگین‌کمان چهارتایی» که از دو رنگین‌کمان دوتایی و بر اثر بازتاب نور بر سطح آب بوجود می‌آید. تصویر: جزیره‌ای در هلند بانگِ خرَد و دانشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران