حمیدرضا آذرنگ .
اين تصوير تنها انعكاسِ خشونتِ امروز نيست و از نوادرِ رفتارى و استثنائاتِ اخلاقى هم نيست كه تنها به يك شخصِ خاص مثلِ مديرِ مدرسه و يا وزير آموزش و پرورش مرتبط باشد،بلكه اين خشمِ فروخورده ملى است كه به طُرُقِ متفاوت در حالِ بروز است و كار از استيضاحاتِ فردى گذشته و بايد بانيانِ اين فرهنگِ مسموم كه به بى پاسخ ترين شكلِ ممكن قدرتِ بَدَل كردنِ جوامعِ انسانى به حياتِ فرا وحش را داشته و دارند موردِ مواخذه قرار گيرند

#اينجا#ايران#است#و#من#شرمسارم# class=
. اين تصوير تنها انعكاسِ خشونتِ امروز نيست و از نوادرِ رفتارى و استثنائاتِ اخلاقى هم نيست كه تنها به يك شخصِ خاص مثلِ مديرِ مدرسه و يا وزير آموزش و پرورش مرتبط باشد،بلكه اين خشمِ فروخورده ملى است كه به طُرُقِ متفاوت در حالِ بروز است و كار از استيضاحاتِ فردى گذشته و بايد بانيانِ اين فرهنگِ مسموم كه به بى پاسخ ترين شكلِ ممكن قدرتِ بَدَل كردنِ جوامعِ انسانى به حياتِ فرا وحش را داشته و دارند موردِ مواخذه قرار گيرند #اينجا#ايران#است#و#من#شرمسارم#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران