شهرزاد عبدالمجید باورها و هر آنچه از
دیدگان اندیشه هایمان
 می گذرد را به زنجیر می کشند
۷ ابان روزجهانی کوروش بزرگ،
مردی که زنجیرهارا پاره کرد
شاد و خجسته باد❤️💖 🆔: @Shahrzadabdolmajidofficial class=
باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند ۷ ابان روزجهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرهارا پاره کرد شاد و خجسته باد❤️💖 🆔: @Shahrzadabdolmajidofficialثبت دیدگاه شما