شقایق فراهانی آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

حسين جان ، ما را در غم از دست دادن مادر ، شريك بدون . روح تمام مادران سفر كرده ، شاد ..... class=
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش حسين جان ، ما را در غم از دست دادن مادر ، شريك بدون . روح تمام مادران سفر كرده ، شاد .....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران