داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
زندگی می کنم...
حتی اگر بهترین هایم را از 
دست بدهم !
 چون این زندگی کردن 
است که بهترین های دیگر را برایم 
می سازد... class=
#dariushfarziaee#amoopoorang زندگی می کنم... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم ! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می سازد...ثبت دیدگاه شما