مهدی ماهانی 💙
گاهی گذشت میکنم
گاهی گذر
معنای این دو فرق میکند
بخشیدن دیگران دلیل
ضعیف بودن من نیست
آنها را می بخشم
چون آنقدر قوی هستم
که میدانم آدمها اشتباه می کنند
بزرگترین هدیه گذشت
آرامش است
#mehdimahani#style #celebrity #actor #iran #iranianartist #iranianactor #like4like #mehdimahanifans #positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
١٩:١٩ ...شنبه ،مورخ ٩٦/٠٨/٠٦،مراقب قلب پاكتون باشيد ... يا حق class=
💙 گاهی گذشت میکنم گاهی گذر معنای این دو فرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست آنها را می بخشم چون آنقدر قوی هستم که میدانم آدمها اشتباه می کنند بزرگترین هدیه گذشت آرامش است #mehdimahani#style #celebrity #actor #iran #iranianartist #iranianactor #like4like #mehdimahanifans #positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ١٩:١٩ ...شنبه ،مورخ ٩٦/٠٨/٠٦،مراقب قلب پاكتون باشيد ... يا حقثبت دیدگاه شما