مهراب قاسم خانی پسر كو ندارد نشان از پدر به روايت تصوير
پ.ن: بچه كه بودم اين رو ميشنيدم "پسر ك...ن ندارد نشان از پدر" و هى فكر ميكردم چرا بايد براى شباهت پسر به پدر از همچين ضرب المثل بى معنى و زشتى استفاده كنن class=
پسر كو ندارد نشان از پدر به روايت تصوير پ.ن: بچه كه بودم اين رو ميشنيدم "پسر ك...ن ندارد نشان از پدر" و هى فكر ميكردم چرا بايد براى شباهت پسر به پدر از همچين ضرب المثل بى معنى و زشتى استفاده كننثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران