سوگل طهماسبی 🌸
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
@samadi_samira ❤️ class=
🌸 معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا @samadi_samira ❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران