فاطمه معتمدآریا تصوير احسان ابولي قاسم ابادي افسر دوم نفتكش سانچي .... ....حدود یک هفته  است  که دریانوردان از جان گذشته ایرانی در میان شعله های آتش محبوس شده اند ؛ بعنوان سفير مهر جامعه دریانوردان ایرانسسذ همراه با خانواده نگران آنان  ازهمه  مسئولان می خواهم که اجازه ندهند فاجعه ای دیگر ، آتش دیگری بر جان  و دل مردم ایران بزند . اين زلزله نيست ، آتشی ست كه براي فرو نشاندنش لحظه ها را بايد شمرد ، . مردم شريف و داناي ما شایسته و نیازمند  لبخند و  شادی  هستند .با نجات دريانوردان گرفتار در اتش شادي را به خانواده انان وهمه مردم ايران باز گردانيد حدود یک هفته  است  که دریانوردان از جان گذشته ایرانی در میان شعله های آتش محبوس شده اند ؛ بعنوان سفير مهر جامعه دریانوردان ایران همراه با خانواده نگران آنان  ازهمه  مسئولان می خواهم که اجازه ندهند فاجعه ای دیگر ، آتش دیگری بر جان  و دل مردم ایران بزند . اين زلزله نيست ، آتشی ست كه براي فرو نشاندنش لحظه ها را بايد شمرد ، . مردم شريف و داناي ما شایسته و نیازمند  لبخند و  شادی  هستند .با نجات دريانوردان گرفتار در اتش شادي را به خانواده انان وهمه مردم ايران باز گردانيد class=
تصوير احسان ابولي قاسم ابادي افسر دوم نفتكش سانچي .... ....حدود یک هفته  است  که دریانوردان از جان گذشته ایرانی در میان شعله های آتش محبوس شده اند ؛ بعنوان سفير مهر جامعه دریانوردان ایرانسسذ همراه با خانواده نگران آنان  ازهمه  مسئولان می خواهم که اجازه ندهند فاجعه ای دیگر ، آتش دیگری بر جان  و دل مردم ایران بزند . اين زلزله نيست ، آتشی ست كه براي فرو نشاندنش لحظه ها را بايد شمرد ، . مردم شريف و داناي ما شایسته و نیازمند  لبخند و  شادی  هستند .با نجات دريانوردان گرفتار در اتش شادي را به خانواده انان وهمه مردم ايران باز گردانيد حدود یک هفته  است  که دریانوردان از جان گذشته ایرانی در میان شعله های آتش محبوس شده اند ؛ بعنوان سفير مهر جامعه دریانوردان ایران همراه با خانواده نگران آنان  ازهمه  مسئولان می خواهم که اجازه ندهند فاجعه ای دیگر ، آتش دیگری بر جان  و دل مردم ایران بزند . اين زلزله نيست ، آتشی ست كه براي فرو نشاندنش لحظه ها را بايد شمرد ، . مردم شريف و داناي ما شایسته و نیازمند  لبخند و  شادی  هستند .با نجات دريانوردان گرفتار در اتش شادي را به خانواده انان وهمه مردم ايران باز گردانيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران