کورش سلیمانی ...
و آتش زبانه مى كشد هنوز در دل آن همه آب ... تا امروز تنها يك نفرشان را يافته اند ... يك نَفَر از سى و دو خدمه ى كشتى نفت كش را كه سى خدمه ى ايرانى و دو خدمه ى بنگلادشى داشته ... شايد هيچيك از سى و دو خانواده ىِ منتظر نمى توانند قبول كنند آن كه يافته شده عزيز آنهاست، حتى سمتِ كسبِ خبر از هويت آن يافته شده نيز نمى روند، چون اميدوارند ... اميدوارند كه شايد عزيز آنها هنوز زنده باشد، آنچنان كه ما هم هنوز اميدواريم ... دلِ سى خانواده ى ايرانى چند روز است كه همراه با نفتكش در آتش جانسوز انتظار دارد مى سوزد ... خدايا آنها زنده باشند ...
_______________
#نفتكش_سانچي 
#نفتكش_ايرانى class=
... و آتش زبانه مى كشد هنوز در دل آن همه آب ... تا امروز تنها يك نفرشان را يافته اند ... يك نَفَر از سى و دو خدمه ى كشتى نفت كش را كه سى خدمه ى ايرانى و دو خدمه ى بنگلادشى داشته ... شايد هيچيك از سى و دو خانواده ىِ منتظر نمى توانند قبول كنند آن كه يافته شده عزيز آنهاست، حتى سمتِ كسبِ خبر از هويت آن يافته شده نيز نمى روند، چون اميدوارند ... اميدوارند كه شايد عزيز آنها هنوز زنده باشد، آنچنان كه ما هم هنوز اميدواريم ... دلِ سى خانواده ى ايرانى چند روز است كه همراه با نفتكش در آتش جانسوز انتظار دارد مى سوزد ... خدايا آنها زنده باشند ... _______________ #نفتكش_سانچي #نفتكش_ايرانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران