المیرا شریفی مقدم 🌹
به تصوير نگاه كنيد! دنيا آن قدر زيبايي هاي ساده داره كه چشم ما رو پر كنه و نگذاره نگاهمون به زشتيها بيفته. خداوند دنيا و مخلوقات و انسانها رو زيبا آفريد، #بدذاتها دنيا رو زشت جلوه ميدهند. 
شبتون خوش و آرام. 
ميريم كه يك هفته پر از خوشي و موفقيت رو شروع كنيم.#ماباهميم #ياعلي class=
🌹 به تصوير نگاه كنيد! دنيا آن قدر زيبايي هاي ساده داره كه چشم ما رو پر كنه و نگذاره نگاهمون به زشتيها بيفته. خداوند دنيا و مخلوقات و انسانها رو زيبا آفريد، #بدذاتها دنيا رو زشت جلوه ميدهند. شبتون خوش و آرام. ميريم كه يك هفته پر از خوشي و موفقيت رو شروع كنيم.#ماباهميم #ياعليثبت دیدگاه شما