: بارندگي در سرپل ذهاب از چهار صبح. نعمتي كه اغلب موجب طراوت طبيعت و روح ادمي مي شود حالا مايه غم و ناراحتي است. 😞😞😞ثبت دیدگاه شما