ایرج نوذری و چه غريبانه ..... ١١ سال
زحق توفیق خدمت خواستم ،دل گفت:پنهانی!
چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. class=
و چه غريبانه ..... ١١ سال زحق توفیق خدمت خواستم ،دل گفت:پنهانی! چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی.ثبت دیدگاه شما