سینا با من هم اررررررره ...گفتم صداشو پیش تو در نیارن که اوردن .....ثبت دیدگاه شما