کورش سلیمانی 📸 مدعى بود بدل يول براينر است. روزگار بدليجات است و اين مانكن هم نمى خواست كم بياورد.از سر لطف و كرم فرصت يك سلفى دو نفره را به ما داد ... و اين شد كه در سرماى شب سرِ لاله زار به دامش افتادم ... class=
📸 مدعى بود بدل يول براينر است. روزگار بدليجات است و اين مانكن هم نمى خواست كم بياورد.از سر لطف و كرم فرصت يك سلفى دو نفره را به ما داد ... و اين شد كه در سرماى شب سرِ لاله زار به دامش افتادم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران