. من و گنجشكاىِ خونه هنوزم عاشقى و بى قفسى حسرتمونه #ما#و#اى#كاش هاىِ#هميشهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران