المیرا شریفی مقدم 🌹
"بي محبت نگذران عمر عزيز خويش را
دربهاران عندليب و در خزان پروانه باش"
#ماباهميم class=
🌹 "بي محبت نگذران عمر عزيز خويش را دربهاران عندليب و در خزان پروانه باش" #ماباهميمثبت دیدگاه شما