شقایق جعفری جوزانی من یک جاده ام
می آیم بی آن که بیایم
می رسم بی آن که رسیده باشم
به دور دست جاده نگاه می کنی
پیش پای توام 
شمس لنگرودی class=
من یک جاده ام می آیم بی آن که بیایم می رسم بی آن که رسیده باشم به دور دست جاده نگاه می کنی پیش پای توام شمس لنگرودیثبت دیدگاه شما