شقایق جعفری جوزانی کیستی که من اینگونه به اعتماد
نام خود را  با تو می گویم
نان شادی ام را با تو قسمت می کنم
به کنارت می نشینم و  بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم
کیستی که من این گونه به جد  در دیار رویاهای خویش با تو  درنگ می کنم! 
احمد شاملو class=
کیستی که من اینگونه به اعتماد نام خود را با تو می گویم نان شادی ام را با تو قسمت می کنم به کنارت می نشینم و بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم! احمد شاملوثبت دیدگاه شما