شقایق جعفری جوزانی احسان ، رفيق، تئاترهاي خوبت و افتخار كردن هاي ما برات تمومي نداره ، هميشه بدرخشي ⭐️⭐️🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺 رضا چه خوب بود بعد اين همه وقت ديدنت و لذت بردن از صداي هميشه خوبت 🌺🌺🌺🌺
موسيقي نمايش ترانه هاي قديمي : پيكان جوانان 👉به شدت پيشنهاد ميشه / تئاتر پرديس شهرزاد class=
احسان ، رفيق، تئاترهاي خوبت و افتخار كردن هاي ما برات تمومي نداره ، هميشه بدرخشي ⭐️⭐️🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺 رضا چه خوب بود بعد اين همه وقت ديدنت و لذت بردن از صداي هميشه خوبت 🌺🌺🌺🌺 موسيقي نمايش ترانه هاي قديمي : پيكان جوانان 👉به شدت پيشنهاد ميشه / تئاتر پرديس شهرزادثبت دیدگاه شما