کورش سلیمانی 🍏
ما تنها آنچه را از خود نشان مى دهيم كه دوست داريم ديگران از ما ببينند و بدانند. ما گاه عمدا خود را لابلاى حرفهاى مان با ديگران گم مى كنيم و تا آنجا پيش مى رويم كه حتى خودمان هم ديگر خود حقيقى مان را به جا نمى آوريم! 
مى گويند چخوفِ نازنين هم در اين باره گفته كه، آدم ها حرف مى زنند تا حرف شان را نزنند ...! آنچه از ما و جهان پيداست اساسا آن چيزى نيست كه به حقيقت وجود دارد و روزى اگر قرار شود چهره ى واقعى خود را نشان دهيم معلوم نيست كه چيزى يا كسى را بتوانيم بازشناسيم حتى خود را ... ___________________
نقاشى:
A Long Hard Stare.: Rene Magritte class=
🍏 ما تنها آنچه را از خود نشان مى دهيم كه دوست داريم ديگران از ما ببينند و بدانند. ما گاه عمدا خود را لابلاى حرفهاى مان با ديگران گم مى كنيم و تا آنجا پيش مى رويم كه حتى خودمان هم ديگر خود حقيقى مان را به جا نمى آوريم! مى گويند چخوفِ نازنين هم در اين باره گفته كه، آدم ها حرف مى زنند تا حرف شان را نزنند ...! آنچه از ما و جهان پيداست اساسا آن چيزى نيست كه به حقيقت وجود دارد و روزى اگر قرار شود چهره ى واقعى خود را نشان دهيم معلوم نيست كه چيزى يا كسى را بتوانيم بازشناسيم حتى خود را ... ___________________ نقاشى: A Long Hard Stare.: Rene Magritteثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران