المیرا شریفی مقدم ♦️
#ترامپ درحالي از واژه مجعول خليج ع.ر.ب.ي استفاده كرد كه در متون سياست خارجي دولت امريكا هم بنابر تاكيد رسمي اسناد تاريخي ، از #خليج_فارس نام برده شده است. 
ترامپ ، رييس جمهور بي سوادي است. 
#persiangulf class=
♦️ #ترامپ درحالي از واژه مجعول خليج ع.ر.ب.ي استفاده كرد كه در متون سياست خارجي دولت امريكا هم بنابر تاكيد رسمي اسناد تاريخي ، از #خليج_فارس نام برده شده است. ترامپ ، رييس جمهور بي سوادي است. #persiangulfثبت دیدگاه شما