سوسن حسنی دخت وقتي آب و آتش كنار هم باشند و هيچكدام بر ديگري غلبه نتواند. دريانوردان عزيزي كه رنج آب و آتش را به چشم و چشمان منتظرانشان را پر اشكً  ديدند . به يادتان هستيم class=
وقتي آب و آتش كنار هم باشند و هيچكدام بر ديگري غلبه نتواند. دريانوردان عزيزي كه رنج آب و آتش را به چشم و چشمان منتظرانشان را پر اشكً ديدند . به يادتان هستيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران