شهرزاد عبدالمجید به چه می اندیشی؟
نگرانی بیجا
عشق اینجا و 
خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری
#photomodel #model #shahrzadabdolmajid #cinema #theatre #television #celebrity #actress #artist #شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد #سينما #تاتر #تلويزيون #بازيگر #هنرى #هنرپيشه class=
به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجا عشق اینجا و خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری #photomodel #model #shahrzadabdolmajid #cinema #theatre #television #celebrity #actress #artist #شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد #سينما #تاتر #تلويزيون #بازيگر #هنرى #هنرپيشهثبت دیدگاه شما