داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
امیرعباس جان
امیرحسین جان
شماها بزرگتر میشوید و اغوش من کوچکتر
شماها بلندتر میشوید و من خمیده تر
شماها دورتر میشوید و من دلتنگ تر
شماها ببار خواهید نشست و من بیاد
دوستتون دارم عشقهای عموپورنگ...❤❤
#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#امیرعباس_امیرحسین#دوقلوها class=
#dariushfarziaee#amoopoorang امیرعباس جان امیرحسین جان شماها بزرگتر میشوید و اغوش من کوچکتر شماها بلندتر میشوید و من خمیده تر شماها دورتر میشوید و من دلتنگ تر شماها ببار خواهید نشست و من بیاد دوستتون دارم عشقهای عموپورنگ...❤❤ #داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#امیرعباس_امیرحسین#دوقلوهاثبت دیدگاه شما