حمیدرضا آذرنگ .
از امروز نامِ فرزندِ من هم سينا ست

#به#بال هاى#پرنده اى#كه#آزادى #را#فرياد#مى كند#اَنگِ#خودكشى#چسبيدنى#نيست class=
. از امروز نامِ فرزندِ من هم سينا ست #به#بال هاى#پرنده اى#كه#آزادى #را#فرياد#مى كند#اَنگِ#خودكشى#چسبيدنى#نيستثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران