کورش سلیمانی 🌿 با همه ىِ تلاش ما براى كشف رازهاىِ زيستن اما من فكر مى كنم سرانجام _ چنانكه اكنون _ همه چيز در ابهام باقى مى ماند و تصور و تصوير ما از حقايق چيزى شبيه اين درختان در آن روز برفى ست كه از ماشين در حالِ حركت ديده مى شدند؛ تصاوير محو، نامفهوم، نه مى شد دانست شان، نه مى شد فهميد چه بارى دارند به وقت تابستان ... و ما چه كار سختى داريم براى زيستن و عبور از ميان اين حجم از گنگى و ابهام و ناروشنى ... با اين همه همچنان اميدواريم و اين بزرگترين امتيازِ نوع بشر براى بقاىِ اراده ىِ حقيقت جويى است ... _______________________________
 پ.ن: "همه چيز در ابهام باقى مى ماند" ... class=
🌿 با همه ىِ تلاش ما براى كشف رازهاىِ زيستن اما من فكر مى كنم سرانجام _ چنانكه اكنون _ همه چيز در ابهام باقى مى ماند و تصور و تصوير ما از حقايق چيزى شبيه اين درختان در آن روز برفى ست كه از ماشين در حالِ حركت ديده مى شدند؛ تصاوير محو، نامفهوم، نه مى شد دانست شان، نه مى شد فهميد چه بارى دارند به وقت تابستان ... و ما چه كار سختى داريم براى زيستن و عبور از ميان اين حجم از گنگى و ابهام و ناروشنى ... با اين همه همچنان اميدواريم و اين بزرگترين امتيازِ نوع بشر براى بقاىِ اراده ىِ حقيقت جويى است ... _______________________________ پ.ن: "همه چيز در ابهام باقى مى ماند" ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران