❌ اعتياد بيداد ميكند! مواد مخدر به راحتي قابل خريد است. معتادان از استعمال علني مواد ترسي ندارند. پليس ميگويد معتادان را فوري جمع آوري ميكنيم اما نگهداري و ساماندهي و درمان آنها با كدام نهادهاست؟ مواد مخدر چگونه به راحتي وارد و توزيع ميشود؟ ريشه بسياري از جرايم ، اعتياد است. تكرار تيترامشب :پنجشنبه ساعت دوازده. خبرنگار ما از ميان معتادان مواد گزارش داد.ثبت دیدگاه شما