بهار ارجمند طرح از 
بزرگمهر حسىن پور
در حمايت از كمپين يوز تا ابد ——— 📌ما تا كنون با همت شما و همدلى  مردم مسئول ايران براى جابجايى آغل هاى دامداران از پارك ملى توران توانستيم حدود مبلغ ٥٦٦ ميليون تومان جمع آورى كنيم و با همدلى دامداران عزيز كار را شروع كرده ايم و  تنها مبلغ  ٢٣٣ميليون تومان باقى مانده تا گام نخست كمپين را با همت شما براى حفظ ميراث طبيعى سر زمينمان  به سلامت برداريم 🚩 🔻حمايت و مشاركت مالى  اين كمپين با شماره گيري #٤٤٤*٧٨٠* 🔻
📌براى اطلاعات بيشتر ؛ لينك در بايو 
https://t.me/YouzTaAbad
#يوز تا ابد 🔻روز جهانى حيوانات را تبريك مى گوييم و ارزش وجودى و بقاى آنان را محترم مى دانيم و 
و براى # يوز پلنگ ايرانى  روز هاى خوشى را آرزومنديم 🔺 class=
طرح از بزرگمهر حسىن پور در حمايت از كمپين يوز تا ابد ——— 📌ما تا كنون با همت شما و همدلى مردم مسئول ايران براى جابجايى آغل هاى دامداران از پارك ملى توران توانستيم حدود مبلغ ٥٦٦ ميليون تومان جمع آورى كنيم و با همدلى دامداران عزيز كار را شروع كرده ايم و تنها مبلغ ٢٣٣ميليون تومان باقى مانده تا گام نخست كمپين را با همت شما براى حفظ ميراث طبيعى سر زمينمان به سلامت برداريم 🚩 🔻حمايت و مشاركت مالى اين كمپين با شماره گيري #٤٤٤*٧٨٠* 🔻 📌براى اطلاعات بيشتر ؛ لينك در بايو https://t.me/YouzTaAbad #يوز تا ابد 🔻روز جهانى حيوانات را تبريك مى گوييم و ارزش وجودى و بقاى آنان را محترم مى دانيم و و براى # يوز پلنگ ايرانى روز هاى خوشى را آرزومنديم 🔺ثبت دیدگاه شما